انسان سنتی خود را پیچیده و جهان را ساده میبیند !

فوتر سایت